top of page
LTS FINAL.png
Gold Background.jpg
Gold Background.jpg
dreamstime_m_140087075.jpg
dreamstime_m_202733207.jpg

Lighthouse ka
Fè yon kote ki an sekirite

Nan Lighthouse Therapeutic Services, ou ka gen konfyans nan resevwa bon jan kalite sèvis sante mantal. Objektif nou anrasinen nan ede moun ak fanmi yo simonte baryè yo pou yo rive atenn tout potansyèl yo. Pratik nou an konsiste de pwofesyonèl ki gen lisans ki gen plizyè ane eksperyans. Sèvis sante mantal yo disponib pou granmoun, timoun, ak fanmi yo. Nou vle gide w pou w rive jwenn kalite lavi w merite a. Ou ka chanje ke w ap chèche a!

Kòmanse Gerizon Ou Kounye a

Si ou deside kòmanse vwayaj terapetik ou a ak LTS, n ap travay ansanm pou kreye yon plan tretman ki devlope pou pèsonalize objektif tretman endividyèl ou yo. Pwosesis sa a se asire ou menm ak terapis ou itilize tan ki ka geri ou ansanm avèk efikasite.

shutterstock_1940994793.jpg
dreamstime_m_37915503.jpg
Happy Couple
TFBG-Logo-White.PNG
Contact
bottom of page