top of page

Resous

Resous sa yo ap ba w plis enfòmasyon sou swen sante mantal. Si w an danje imedya, premye rele "911". Resous sa yo disponib 24 sou 24, 7jou sou 7 pou yo ka jwenn sipò 24/24. LTS pa afilye ak okenn nan òganizasyon ki nan lis anba a.

pexels-luizclas-1848565.jpg

Liy dirèk swisid

Holding Hands

Liy dirèk Vyolans Domestik

Hotline Consultant

Telefòn: 1-800-273-8255

Live Chat Disponib

National Suicide Prevention Lifeline se yon rezo agrandi ki gen plis pase 180 sant kriz lokal ak eta ki finanse atravè Etazini. Konseye nan sant kriz lokal sa yo reponn apèl ak koze moun ki nan detrès ke Lifeline a resevwa chak jou. Sant kriz Lifeline yo bay yon kominote lokal swen espesyalize ak sipò yon rezo nasyonal.

Aprann plis

Telefòn: 1-800-799-7233 (SAFE)

Tèks: "KÒMANSE" nan 88788

Live Chat disponib 

Liy Nasyonal Vyolans Domestik la se yon liy dirèk pou

ede nenpòt moun ki konekte ak vyolans domestik ak swen ak sipò. Gen kèk moun ki rive jwenn NDVH idantifye

kòm sivivan abi, zanmi oswa manm fanmi ki konsène, ak patnè abi k ap chèche chanje tèt yo. Pandan ke chak kontak inik, defansè NDVH yo gide pa

Liy dirèk la Konsantman ak Etikpolitik.

Aprann plis

Photo by Spencer Selover from Pexels.jpg
bottom of page